Lund, Sweden
info@lucem.info

PRIME 2020 Content

Clarity in Emergency Medicine

PRIME 2020 is a one-day workshop offered online on the 5th of November 2020.  PRIME 2020 is offered to the Swedish Emergency Medicine community and will be held in Swedish.

PRIME 2020 will focus on seven processes that have already been implemented in emergency departments in Sweden:

 

1-Akutläkarutförd ultraljudsdiagnostik av DVT

Många patienter söker eller remitteras till akuten på grund av misstänkt djup ventrombos i benet. Vid hög klinisk misstanke eller positivt d-dimer genomförs som regel ultraljud för att utesluta eller bekräfta diagnosen. Ultraljudsundersökning via röntgen är inte tillgängligt dygnet runt. På vår akutmottagning infördes akutläkarutfört proximalt kompressionsultraljud. Vid denna workshop redovisas för dess implementering och utvärdering.

2-Pneumothorax på akuten – less is more

Storleken av pneumothorax avgör inte längre om patienten behöver ett drän, utan symtom väger tyngst vid risk-nytta bedömningen.  Vid behov av drän är smådrän bättre än stora, och vissa patienter kan polikliniseras med Heimlichventil. Denna workshop handlar om implementeringen av en algoritm för modern handläggning av pneumothorax på akuten.

3-TRUSTED

Patientnära ultraljud är en kärnkompetens och ett beslutsstöd vid patienthandläggning i akuta sammanhang för akutläkare internationellt. TRUSTED (team resuscitation with ultrasound in the emergency department) syftar till att kartlägga hur ofta, till vad och när i ABCDE-algoritmen vi läkare använder oss av patientnära ultraljud vid bedömning och stabilisering av patienter med högst medicinsk angelägenhetsgrad.

4-0h/1h hs-cTnT

I de senaste riktlinjerna från europeiska kardiologförbundet rekommenderas användning av en 0h/1h algoritm för handläggning av bröstsmärtepatienter som en klass 1 rekommendation. Användning av en 0h/3h algoritm har istället nedgraderats till en klass 2 rekommendation. Denna workshop handlar om hur man praktiskt kan gå till väga när man ska implementera en 0h/1h algoritm på en akutmottagning, och erfarenheterna från detta införande i Skåne.

5-Propofolsedering – porten till akutläkardriven PSA

Vissa patienter som inkommer till akuten behöver ingrepp där smärtstillning och sedering krävs. Kompetens i procedursedering ingår i de svenska och europeiska målbeskrivningarna i akutsjukvård. Detta projekt handlar om hur akutläkardriven procedursedering implementerades och utvärderades på en akutmottagning.

6-COVID-19 spår

COVID-19 pandemin har lett till en dramatisk utveckling av vårdprocesser på akutmottagning, för att kunna identifiera, isolera och initial handlägga patienter med potentiell SARS-CoV-2 infektion. Vid denna workshop presenteras processändringarna som genomfördes på tre akutmottagningar i Sverige, och dess konsekvenser. Vilka lärdomar kan vi dra från våra erfarenheter?

7-In-situ veckodags procedurträning

Förmågan att utföra procedurer i eget akutrum under tidspress är en kärnkompetens inom akutsjukvård. För att kunna bibehålla denna kompentens krävs regelbunden, hands-on träning i egen miljö. Denna workshop presenterar ett initiativ där en procedur (såsom coniotomi, NIV, intraosseösnål, toraxdrän, externpacing, portexdrän inläggning) övas varje veckodag av befintligt larmteam i akutrummet med hjälp av enkla modeller.

In addition, PRIME 2020 includes a forum for discussing new research projects in Emergency Medicine.