Lund Center for Emergency Medicine
Lund, Sweden
info@lucem.info

PRIME 2020 Content

Clarity in Emergency Medicine

PRIME 2020 is a two-day, lunch-to-lunch workshop offered online on the 5th and 6th of November 2020.  PRIME 2020 is offered to the Swedish Emergency Medicine community and will be held in Swedish.

PRIME 2020 will focus on seven processes that have already been implemented in emergency departments in Sweden:

  1. Ultraljud DVT: Många patienter söker eller remitteras till akuten på grund av misstänkt djup ventrombos i benet. Vid hög klinisk misstanke eller positivt d-dimer genomförs som regel ultraljud för att utesluta eller bekräfta diagnosen. Ultraljudsundersökning via röntgen är inte tillgängligt dygnet runt. På vår akutmottagning infördes akutläkarutfört proximalt kompressionsultraljud. Vid denna workshop redovisas för dess implementering och utvärdering.
  2. Ultraljud kärlaccess: Hos de flesta akuta patienter är det önskvärt att tidigt etablera fri venväg. Med implementering av ultraljudsledd kärlaccess ökar sannolikheten att lyckas med detta. Genom att utveckla denna färdighet, kan akutläkaren bidra till att säkra perifera infarter, även hos cirkulatoriskt sviktande och svårstuckna patienter. Vid denna workshop presenteras ett förslag på tillvägagångssätt och dess implementering på den lilla akutmottagningen.
  3. TRUSTED
  4. 0h/1h hs-cTnT
  5. Akutläkardriven procedursedering: Vissa patienter som inkommer till akuten behöver ingrepp där smärtstillning och sedering krävs. Kompetens i procedursedering ingår i de svenska och europeiska målbeskrivningarna i akutsjukvård. Detta projekt handlar om hur akutläkardriven procedursedering implementerades och utvärderades på en akutmottagning.
  6. COVID-19 spår: COVID-19 pandemin har lett till en dramatisk utveckling av vårdprocesser på akutmottagning, för att kunna identifiera, isolera och initial handlägga patienter med potentiell SARS-CoV-2 infektion. Vid denna workshop presenteras processändringarna som genomfördes på tre akutmottagningar i Sverige, och dess konsekvenser. Vilka lärdomar kan vi dra från våra erfarenheter?
  7. Clinical Frailty Scale

In addition, PRIME 2020 includes a forum for discussing new research projects in Emergency Medicine.